8 Mukhi Nepal Rudraksha|19.70mm|2.75gms
2200
8 Mukhi Nepal Rudraksha|20.36mm|2.35gms
2200
8 Mukhi Nepal Rudraksha|20.21mm|2.30gms
2200
8 Mukhi Nepal Rudraksha|19.24mm|2.32gms
2200
8 Mukhi Nepal Rudraksha|18.78mm|2.41gms
2200
8 Mukhi Nepal Rudraksha|18.23mm|2.31gms
2200